Kvalitetspolicy

Varför välja Drott?

  • Alla våra RUT-tjänster ingår
  • Utbildad personal och egen kontaktperson
  • Med försäkring, utan bindningstid
Här är våra policy:

  • Kvalitetspolicy – uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet
  • Miljöpolicy – minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser
  • Personalpolicy – skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling
  • Arbetsmiljöpolicy – skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador
  • Jämställdhetsplan – ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm
  • Drogpolicy – alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem
  • Utbildningspolicy – All utbildning skall vara relaterad till mål, verksamhetsplaner och kundnytta